Sản phẩm

TQ 905 10W40 100%PAO+ESTER fully synthetic(4T)

NT$750

Thêm một kim loại hoạt động bề mặt kim loại CONDITIONER

Phim Phi được hình thành bởi phản ứng hóa học của một bề mặt kim loại

ở nhiệt độ cao, Với chống mài mòn, mài mòn thấp hiệu suất vượt trội.

<Sản phẩm này phù hợp cho xe ô tô lái xe đô thị sử dụng tập tin>